1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím pro nákup v internetovém obchodě www.vemsiho.cz.

Prodávající: Je vlastník internetového obchodu www.vemsiho.cz: KORMIO.com s.r.o. - CHRÁNĚNÁ DÍLNA
Kupující: Je spotřebitel nebo podnikatel.
Kupující spotřebitel: Je osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní či jinou činností nebo při samostatném výkonu své podnikatelské činnosti.

Název KORMIO.com s.r.o.
Sídlo Hynčice 91, 742 35 Vražné, Česká republika
03092089
DIČ CZ03092089
Zapsaná C 77691 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Telefon +420 773 93 00 93
E-mail info@vemsiho.cz
Kontaktní adresa Hynčice 91, 742 35 Vražné, Česká republika
Provozní doba Po-Pá: 08:00 - 17:00

Kupující souhlasí, že osobní údaje poskytnuté prodávajícímu jsou důvěrné a budou použity za účelem uskutečnění plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem při plnění smlouvy, viz zákon o ochraně osobních údajů - č. 101/2000 Sb.

2. Spediční a platební podmínky

Prodávající prohlašuje, že ceny v internetovém obchodě www.vemsiho.cz jsou aktuální a platné. Dále prodávající prohlašuje, že je plátcem DPH. Tuto skutečnost bere kupující na vědomí. Kupující se zavazuje uhradit plnou výši kupní ceny objednaného zboží na internetovém obchodě, jehož je prodávající vlastníkem.

Veškeré cenové sazby za spedici nalezne kupující na stránce Doprava.

Veškeré platební podmínky a akceptované možnosti plateb prodávajícím nalezne Kupující na stránce Platba.

Kupující potvrzením způsobu platby "Zaplatit dobírkou" bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud takto objednanou zásilku nevyzvedne v termínu a ta bude následně vrácena zpět Prodávajícímu, bude Kupujícímu účtováno k náhradě zmařené přepravné a balné za odeslání a vrácení zásilky v částce celkové přepravy dle platného ceníku Prodávajícího. DOPRAVU ZDARMA v tomto případě nelze uplatnit a Kupujícímu budou účtovány celkové náklady na přepravu dle hmotnosti zásilky. Na celkovou částku nákladů budou Kupujícímu odeslány podklady k platbě na jeho e-mailovou adresu uvedenou při potvrzení objednávky. Pokud Kupující neprovede úhradu nákladů za přepravu do sedmi (7) dnů, bude Prodávající Kupujícímu účtovat penále ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pohledávka může být vymáhána soudně nebo odprodána firmě zabývající se vymáháním pohledávek.

3. Reklamace a odstoupení od smlouvy

Jelikož se smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavírá na dálku, má kupující spotřebitel ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující předá odstoupení od smlouvy nejpozději 14. den od převzetí poslední zásilky a to buď písemně adresovanou na adresu prodávajícího nebo jiným způsobem (osobně). Kupující spotřebitel uvede způsob vrácení zboží a platební podmínky. Zboží kupující spotřebitel prodávajícímu vrátí v originálním obalu, bez poškození či známek opotřebení a s kompletním příslušenstvím.

Náklady na přepravu zboží k prodávajícímu hradí kupující.

4. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením plné kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z učiněné smlouvy, který provádí Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz.

Návrh na mimosoudní řešení sporu podává výlučně spotřebitel a to pouze za předpokladu, že nedošlo k předchozímu uskutečnění vyřešení sporu přímou cestou mezi prodávajícím a spotřebitelem.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochranně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na možnost jednostranného odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky v případě vyprodání zboží, výrazné změny ceny produktu od dodavatele, chyby v zadání zboží u produktu nebo technického problému internetového obchodu prodávajícího.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující s těmito obchodními podmínkami souhlasí při závazné objednávce zboží či služeb poskytnuté prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, a také i obchodní politiky společnosti.

Kupující souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího. Tento souhlas může kupující odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným prodávajícímu na jeho elektronickou adresu.

Loading...